Informace o zpracování osobních údajů společností Kodl Contemporary, s.r.o.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva s tím související, a to v případě, že:- navštívíte webovou stránku kodlcontemporary.com (dále jen „Stránka“);


- se přihlásíte k odběru našeho e-mailového newsletteru;
- nás kontaktujete prostřednictvím našeho kontaktního formuláře;
- nás kontaktujete se zájmem o dílo;
- nás jinak kontaktujete či nám jinak poskytnete své osobní údaje.


Snažili jsme se, aby tyto informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám cokoliv nebylo jasné, rádi Vám jakoukoliv část či pojem vysvětlíme.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů, tedy tím, kdo určuje a rozhoduje o tom, proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje, je naše společnost:


    Kodl Contemporary, s.r.o.
    IČO: 26187558
    DIČ: CZ26187558

 

se sídlem Patočkova 711/5, Střešovice, 169 00 Praha 6 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 78085 (dále také jen jako „společnost“).

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracování osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“).


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z následujících důvodů a pro následující účely:


2.1 je to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy. Takové smlouvy s Vámi uzavíráme zejména po vyjádření zájmu o koupi díla na Stránce, nebo pokud jste naším dodavatelem či obchodním partnerem.


2.2 je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. Takovým naším oprávněným zájmem je informovat Vás o našich aktivitách a aktuálních nabídkách prostřednictvím e-mailového newsletteru, a rovněž prezentovat naši činnost veřejnosti. Naším oprávněným zájmem je rovněž reagovat a odpovídat na Vaše otázky, podněty či připomínky.


2.3 je to nezbytné pro plnění našich právních povinností. Vaše osobní údaje takto zpracováváme pro účely vedení účetnictví a v dalších případech, kdy nám to ukládají právní předpisy.


2.4 na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud nám jej poskytnete, pro další konkrétní případy. Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme Vaše osobní údaje zejména v případě, že se na Stránce registrujete k odběru našeho newsletteru či nás prostřednictvím stránky kontaktujete.


Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou trvá náš smluvní vztah nebo po kterou máme Váš souhlas. Poté uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv, plnění našich povinností či k dosažení našich oprávněných zájmů, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.


Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám je pro výše uvedené účely poskytnete?

Zpracováváme zásadně jen takové osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme s Vaším vědomím, a v některých případech rovněž osobní údaje, které jsou veřejně dostupné.


Takovými údaji mohou být Vaše:

 

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • bydliště;
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail, fakturační adresa, doručovací adresa);
 • číslo bankovního účtu;
 • další osobní údaje, které nám poskytnete.


Vaše citlivé osobní údaje zásadně nezpracováváme.

 

4. Které Vaše osobní údaje zpracováváme v případě Vaší návštěvy Stránky?
Ke zpracování Vašich údajů dochází rovněž v případě, že navštívíte Stránku (bez ohledu na vaši aktivitu na Stránkách).

 

Navštívíte-li Stránku, jsou zaznamenány údaje, které Váš internetový prohlížeč automaticky přenáší na náš server. V souvislosti s Vaší návštěvou Stránky jsou automaticky zaznamenány následující informace:

 

 • IP adresa Vašeho zařízení;
 • datum a čas přístupu;
 • síť, ze které přistupujete;
 • prohlížeč a případně operační systém Vašeho počítače a jméno Vašehoposkytovatele přístupu k internetu.


Tyto údaje jsou využívány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění správného fungování stránek. Údaje nejsou systematicky shromažďovány, vyhodnocovány, ani jinak dále zpracovávány. Tyto informace jsou automaticky smazány v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče.

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč?
V rámci činnosti naší společnosti mohou nastat případy, kdy jsme nuceni Vaše osobní údaje poskytnout někomu dalšímu.


Činíme tak jen v odůvodněných případech, je-li to nezbytné pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavíráme (např. dopravcům za účelem doručení Vaší zásilky), nebo pro zajištění fungování naší společnosti (např. externí účetní), tedy pro zajištění našich oprávněných zájmů či plnění právních povinností, nebo na základě Vašeho výslovného souhlasu. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme do třetích zemí mimo Evropskou unii.


Některé z Vašich osobních údajů uchováváme také prostřednictvím služeb internetových cloudů nebo v rámci e-mailového klienta.

 

6. Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva, která vůči nám můžete uplatnit:

 

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
 • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
 • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

 

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným sdělením (e-mailem) níže uvedené kontaktní osobě.


Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 70837627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

 

7. Kde se dozvíte více?
S jakýmikoliv dotazy, připomínkami či žádostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na kontaktní osobu, kterou je:


Skarlet Křížová
tel: +420 602 294 900
e-mail: kodl@kodlcontemporary.com

 

 

V Praze, dne 18.3.2024

 

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

 

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.

Nastavení