ČASOPIS REFLEX

ZÁJEM O SOUDOBÉ UMĚNÍ ROSTE

JAKUB KODL (25) JE NEJMLADŠÍM ZÁSTUPCEM RODINY S DLOUHOU SBĚRATELSKOU A MECENÁŠSKOU HISTORIÍ. V ROZHOVORU PRO REFLEX PŘEDSTAVUJE NEJEN KODLCONTEMPORARY, ALE I PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ LETNÍ VÝTVARNÝ SALON 2024.

 

Sběratelskou tradici ve vaší rodině  založil váš prapradědeček Jan, kte- rý si nechal vyzdobit dům od Mi- koláše Alše. Novodobou historii  aukčního domu nesoucího jméno Kodl začal váš otec, váš bratr zase stojí za vznikem aukčního portálu Artslimit. Bylo vám tedy umění předurčené? 

Nevím, jestli přímo předurčené, vždycky jsem se totiž zajímal o více  věcí. Na počátku studií jsem se vě- noval spíše obecně historii. Ale to,  že jsem vyrůstal obklopen uměním, mě určitě hodně ovlivnilo. Zatímco moji spolužáci si na základní škole vylepovali fi lmové plakáty, já jsem  měl rozvěšené „Buriany“. Už v pu- bertě jsem našel zálibu v současném  umění. Začal jsem obdivovat tehdy „vyrůstající“ umělce. To jsem nemohl tušit, že za pár let s nimi budu úzce  spolupracovat a s některými se i přá- telit. Ať jde třeba o Jana Kalába, nebo  Pastu Onera.

KodlContemporary nyní pořádá již sedmý Letní výtvarný salon. Jak vlastně vznikl nápad oddělit sekci současného umění od renomované aukční Galerie KODL?

Bylo mi osmnáct a právě jsem maturoval, když jsme se s bratrem  Matyášem rozhodli založit samostat- nou sekci naší galerie zaměřenou  na současné umění. Chtěli jsme víc  prosazovat soudobou českou umě- leckou scénu, protože se nám zdálo,  že je u nás ve srovnání se světem trochu opomíjená a podceňovaná.  Měli jsme jasný cíl – zvýšit povědo- mí o tomto směru, u nás i ve světě.  Matyáš se po čase rozhodl vybudovat dražební portál Artslimit a věnovat se on-line aukcím a já jsem převzal KodlContemporary. Těší mě, že se ke mně přidala sestra Adéla. Původně  se jednalo spíše o projekt než o samo- statnou sekci galerie; ani jsme nedou- fali, že bude mít u klientů takový  ohlas. Příští rok plánujeme otevření samostatné galerie v Pařížské třídě zaměřené na současné české umění a jeho prezentaci v mezinárodním kontextu.

Co Letní výtvarný salon? Jaká myšlenka stála za touh- le akcí? 

Bylo jich hned několik. Tou hlavní bylo mít možnost současné umění předkládat veřejnosti jinou formou než  prostřednictvím aukčních výstav. A také jsme chtěli svě- tové sběratelské společnosti představit díla, jež se na auk- cích ještě neobjevují, tedy ta naše soudobá.

Mají salony nějaké ústřední téma?

Ačkoliv se každý ročník zaměřuje na něco trochu jiné- ho, nejdůležitější myšlenkou je seznamovat společnost  s novými formami současného umění a překonávat hra- nice v jeho vnímání a prezentaci. Zpočátku jsme se snažili  sběratele seznámit obecně s možností nakupovat jiné  druhy umění, než byli zvyklí. Postupem času jsme se roz- hodli otevírat nová témata a občas zařazovat zahraniční  umělce. Nedávno jsme takto měli například téma fotogra- fi e, loni jsme se zase rozhodli oslovit autory, jejichž tvorbu  spojuje hluboký zájem o průzkum výtvarných materiálů a pokoušení hranic různorodých výtvarných médií.

Kdo u vás v minulých letech vystavoval?

Kromě již zmiňovaných umělců pocházejících z graffi ti scény, Jana Kalába a Pasty Onera, třeba Ondřej Basjuk,  Adam Kašpar, Šárka Koudelová, Antonín Kratochvíl, De- nisa Krausová, Lukáš Novák, Ivan Pinkava, Rony Plesl,  Ira Svobodová, Jakub Špaňhel, Mária Švarbová, Zdeněk Trs nebo Lubomír Typlt. Ze zahraničí to byli například Sebastião Salgado, Attila Szűcs, Louise Frydmanová nebo Banksy. Ale i mnozí další.

Už sedmý ročník Salonu potrvá až do poloviny srpna. Na co jste se zaměřili letos? 

V poslední době si všímáme toho, že mezi návštěvní- ky chybějí zástupci mladé a nejmladší generace. Letos  se proto zaměřujeme na překlenování demografi ckých  hranic, a to jak zařazením děl začína- jících autorů, tak i cílem vystavovat  mimo ofi ciální prostory. Po skončení výstavy v Galerii KODL se přesuneme na střední školy ISP a Park Lane, kde  studentům kromě vernisáže připra- vujeme i bohatý doprovodný program  zaměřený na současné umění.

Na jaké umělce se tedy nyní v rámci Salonu můžeme přijít podívat?

Díla představují Martin Janecký, Anna Jožová, Pavlína Kvita, Jakub Matuška, aka Masker, Michal Mráz, Bára Prášilová a Monika Žáková. Jak je u salónů zvykem, jde o přehlídku různorodých stylů, médií i témat.  Pokud bychom chtěli hledat jedno- tící linku, pak by možná mohla být  obecně tematická. Většina autorů se zaměřuje na společenské problémy a překonávání osobních traumat. Jediný, kdo do tohoto rámce příliš nezapadá, je Martin Janecký. Ten je ale suverénem ve vlastním oboru; jakožto sklářský sochař umí jako snad jediný na světě používat „inside bubble sculpting“, tedy techniku pro vytváření dokonalých realistických bust a rukou.

JITKA MENCLOVÁ

 

Historii všech Letních výtvarných salonů najdete na webu kodlcontemporary.com

 

 

Privacy settings a cookies 🍪

The website uses cookies to provide services, personalize ads, and analyze traffic.

 

By using the following option, you agree to our privacy and cookie policy. You can change your settings at any time.

Settings